A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.

Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra

2011. január 1 – 2011. december 31. (eFt-ban)

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 2480 574
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 2480 574
Eszközök összesen 2480 574
Források Előző év Tárgyév
C. Saját tőke 2480 574
I. Induló tőke 6170 6170
II. Tőkeváltozás -2818 -3690
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
-813 -1906
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -59 0
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
II. Rövid lejáratú
Források összesen 2480 574

Tájékoztató adatok

(eFt-ban)

Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei  
Alapítótól kapott támogatás 8000
Nemzeti Civil Alapprogramból (NCA)
pályázat útján nyert összeg
278
Önkormányzati nem normatív támogatás 0
Önkormányzati pályázat 0
SZJA 1% 2932
Egyéb jogi személytől kapott támogatás 2468
Közhasznú tevékenységből származó 0
Vállalkozási tevékenység bevétele 132
Egyéb bevétel 5519
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai  
>Gyermekszervezet költségei 11.892
Működési költségek 1651
Külső megbízás jellegű kifizetések 1810
Egyéb költségek 234
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 132
Egyéb ráfordítások (ÉCS, adók, járulékok) 0
Átfutó kiadások 4633
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások 883

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az Alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az Alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az alapítvány kuratóriuma 2011-ben semmilyen anyagi juttatásban nem részesült.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2011. évben a számviteli törvények betartásával, előrelátó tervezéssel, fokozott pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.